4 lipca 2019 roku koordynator naukowo-merytoryczna projektu dr Joanna Dziadowiec-Greganić uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe / Lost/Looked for/Tamed Cultural Heritage organizowanej przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polską Sekcję Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV World) oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Podczas konferencji dr Dziadowiec-Greganić wygłosiła referat pt. Wokół wiśniowskiej bożnicy, bandy Burka i targowicy, czyli międzykulturowość dziedzictwa pogranicznej gminy Wiśniowa w świadomości jej mieszkańców / Around the Wiśniowa’s synagogue, Burek gang and fair, ie interculturality of the heritage of the border Wiśniowa commune in the awareness of its inhabitants promując tym samym jeden z ważnych aspektów projektu jakim jest wielokulturowość pogranicznej gminy Wiśniowa.

Celem wystąpienia było przybliżenie międzykulturowych aspektów dziedzictwa obszaru, który współcześnie jest wyznaczony terytorialnie jako gmina Wiśniowa (powiat myślenicki, województwo małopolskie). Gmina ta, określana przez niektórych etnografów niechlubnym w oczach społeczności lokalnej terminem „teren przejściowy”, zlokalizowana jest na pograniczu trzech regionów zamieszkałych przez różne grupy etnograficzne: górale: Zagórzanie i Kliszczacy, Lachy Limanowskie oraz Krakowiacy Zachodni. Wedle podziałów etnograficznych należy (z wyjątkiem zagórzańskiej Węglówki) do Krakowiaków Zachodnich. Podziały te jednak nie do końca pokrywają się z tożsamością regionalną samych mieszkańców. Odzwierciedla to m.in. aktywność tamtejszych liderów lokalnych, animatorów i regionalistów, którzy wbrew niedawnemu jeszcze letargowi czy wręcz ignorancji badawczej ze strony świata akademickiego postanowili sami zainicjować działania na rzecz ich złożonego dziedzictwa. Wśród różnych projektów kulturalnych i badawczo-animacyjnych koncentrujących się nie tylko na wymiarach międzyregionalnych i tzw. międzyetnograficznych, na szczególną uwagę zasługują te próbujące dotrzeć do wiśniowskiego dziedzictwa międzykulturowego zawierającego ślady węgierskie, romskie, żydowskie, tatarskie, czy… inkaskie. To właśnie one były głównym przedmiotem analizy podczas wystąpienia. Referat bazował na materiałach z badań terenowych prelegentki pozyskanych w ramach projektu „Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu”.

 

Dodaj komentarz